Назад до Началната страница

Често задавани въпроси

1. Кои органи извършват признаването?
 1. Признаването на завършени от І до VІ клас включително се извършва от директора на приемащото училище, в което лицето желае да продължи обучението си.
 2. Признаването на завършени от VІІ до последен гимназиален клас, както и на завършено основно и на средно образование и/или на професионална квалификация се извършва от експертна комисия към всеки регионално управление на образование (РУО). Комисията е седемчленна и се определя със заповед на министъра на образованието и науката по предложение на началника на РУО.
2. Какви документи се подават до директора на приемащото училище от желаещите за признаване на завършени от I до VI клас включително по документи, издадени от училища на чужди държави?
 1. заявление
 2. документ за училищно образование
 3. документ, в който се посочва какви права дава документът по т. 2 за продължаване на образованието, в случаите, когато това не е посочено в документа по т. 2
 4. превод на български език на документите по т. 2 и 3 от заклет преводач
 5. документ за последния завършен клас в българско училище (ако има такъв) преди обучението в училище на чужда държава
3. Какъв е срокът на процедурата по признаване?

При признаване на завършен І – VІ клас директорът на приемащото училище извършва оценка на представените документи и издава заповед за признаване и записване в училището или за отказ за признаване, като отчита:

 1. продължителността на обучението;
 2. вида на училището, в което е проведено обучението;
 3. изучаваните учебни предмети (ако има такива);
 4. правата, които дава документът в страната, в която е издаден.
 5. Директорът се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до 10 дни, считан от датата на представяне на документите по чл. 4, ал. 1.
 6. Срокът по т. 7 може да бъде удължен в случаите, в които документите, подадени съгласно чл. 4, ал. 1 и 3, са недостатъчни за вземане на решение и се налага да се изиска допълнителна информация.

В случаите по т. 8, при изявено писмено желание, лицето може да посещава училището с разрешение на директора.
Документите по т. 1 за завършени от І до VІ клас включително се подават в училището, в което лицето желае да продължи обучението си.

4. Каква е процедурата за валидиране на компетентности и необходимите документи?

За валидиране на компетентности се подава заявление до директора на училището, към което се прилага документ за завършен предходен клас или етап. Заявлението се подава лично или от упълномощено лице на място в сградата на училището. Удостоверение се издава на всички лица, доказали компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, начален или прогимназиален етап или основна степен на образование и има удостоверителен характер.

5. Заплаща ли се такса за административната услуга?

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен период/клас или етап на училищно образование, степен на образование и/или степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г.

loading...