Назад до Началната страница

Документи

Графици
Олимпиади и Състезания
Бюджет

БЮДЖЕТ 2023

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г.

Отчет за второ тримесечие на 2023 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г.

Отчет за първо тримесечие на 2023 г.

 

 

БЮДЖЕТ 2022

БЮДЖЕТ 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022г.

Отчет за трето тримесечие на 2022г.

Отчет за изпълнение на бюджета - 2022г.

Касов отчет - 2022 г.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

 

БЮДЖЕТ 2021

НАЧАЛЕН ПЛАН

Отчет за касовото изпълнение към 30.06.2021 г.

Касов отчет към 30.06.2021 г.

КАСОВ ОТЧЕТ - I ТРИМЕСЕЧИЕ

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - I ТРИМЕСЕЧИЕ

БЮДЖЕТ 2021г.

Касов отчет 01_01_21 до 30_09_21

Отчет за касовото изпълнение към 30_09_21

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021г.

Касов отчет 01.01- 31.12.2021г

 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 2020

БАЛАНС - 2020

КАСОВ ОТЧЕТ - 2020

ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - 2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА - 2020

Документи

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЦОУД

ЕТИЧЕН КОДЕКС

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В ИЗП. НА НАЦ. СТРАТЕГИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ГРАМОТНОСТТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В УСЛОВИЯ НА КОВИД-19

ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ

ПЛАН ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПРАВИЛА ЗА ОПАЗВАНЕ НА МТБ

ПРАВИЛНИК ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОВТ

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТР.ТРУДОВ РЕД 22-23

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА, НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ПРАВИЛНИК ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА

Достъп до информация
Профил на купувача
loading...